Välkommen!

Svenska Sällskapet för Djurtandvård (Swedish Veterinary Dental Association) bildades 1998.
SSDt är en ideell förening med syftet att sprida kunskap om djurtandvård.
Föreningen är öppen för veterinärer, tandläkare, djursjukskötare, tandsköterskor, tandhygienister samt studerande inom dessa yrkeskategorier.

Vill du förkovra dig inom området djurtandvård?

Som medlem i Svenska Sällskapet för Djurtandvård får du:
Våra medlemsbrev via mejl.
Tillgång till medlemssidorna på hemsidan där du bland annat kan läsa guldkorn från tidigare kurser.
Delta i våra årliga kurser. SSDt anordnar en kurs per år.
Tillgång till SSDt:s diskussionsforum på Facebook.
Rabatt på kurser hos Accesia. För att få rabatten så måste du vid bokningstillfället ange att du är medlem i SSDt.
 
Medlemsavgift 2022: 200 kr.

Inbjudan till Svenska Sällskapet för Djurtandvårds årsmöte 2022Kära medlem, 2022 års årsmöte kommer hållas digitalt söndag den 18 december kl 14.


Anmälan om deltagande sker via mail till kassoren@ssdt.se eller som svar på detta mail senast den 4 december 2022.


Du kommer efter anmälningstidens utgång få en länk till årsmötet från denna mailadress: lena@lovek.se. Hittar du den inte – kolla i skräpposten.


Det går att delta från alla typer av uppkopplade skärmar via den länk du får.


Då det kommer behövas nya styrelsemedlemmar tar valberedningen gärna emot förslag på hågade aspiranter till asastromberg@outlook.com.  


Välkommen!


Dagordning årsmöte 2022


Svenska Sällskapet för Djurtandvård


Söndag den 18 dec 2022 kl 14.00 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av två justerare tillika rösträknare vid mötet.

 4. Fråga om mötet är behörigen sammankallat.

 5. Fastställande av dagordningen.

 6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen.

 7. Framläggande av balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 9. Fastställande av förslag till verksamhetsplan och budget för det nästkommande verksamhetsåret.

 10. Fastställande av medlemsavgift.

 11. Val av styrelse.  

 12. Val av revisor samt revisorssuppleant.

 13. Val av valberedning

 14. Stipendium  

 15. Övriga frågor.

 16. Mötets avslutande